سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

باورم نمی شد

باورتون نمی شه

این چند روز من کجا بودم؟ پیش کی بودم؟ وای که باورتون نمی شه پیش کی.

هم خونه ی عزیزم که الان پیشم نیستی و تا چند دقیقه ی دیگه می یای. کاش اصلا هیچ وقت نمی رفتی که بخوای بیای

من تاریکم

کی من و تاریک کرد

کی می تونه کاری کنه باورم بشه فردا باید روزه بگیرم

آخه من که اسمم و انداخته بودم دور چه جوری..............................

دیگه هیچی خوشحالم نمی کنه. چون دیگه خدا من و دوس نداره

عروس مرده این دفعه دیگه واقعا مرده

این جا کسی هست که برای نجات من از خودم دعا کنه؟

این ج....ااااااااااا  کسسسسسسسسسی ه س ت ؟

توی این خیابون متروکه.........................................................

توی این تنهایی ای که خودم برای خودم درست کردم

آره واقعا کسی هست که وجود خارجی داشته باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آهای تویی که الان می یای خونه. می یای پیش من. پس کی می یای؟

ساعت داره هشت می شه و من منتظرم منتظرم منتظرم

که شاید عروس مرده دیگه نمیره

اما تو هیچ وقت نمی فهمی که عروس مرده چه جوری می میره. چون وقتی تو هستی زنده ست. چون تو هستی

تو

تو

تو

تو

هستی

هستی

هستی

وجود داری

وجود

وجود خارجی

دااااااااااااااااارررررررررررررررررر

ی